සිංහල English

වූහන් බලා විශිෂ්ඨ චාරිකාවේ යෙදුනු ගුවන් කාර්යමණ්ඩලයේ චායාරූප එකතුව

චීන වූහන් නගරයේ සිටි ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 33 දෙනා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන ඒම සඳහා ගිය ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ යූ.එල්.- 1422 දරණ විශේෂ ගුවන් යානයේ කාර්යමණ්ඩලයේ චායාරූප පහතින්